DIEN

NG Eldoraigne is 'n Familie met 'n missie!

Kyk onder vir 'n kategorie waarvoor jy 'n passie het, kies 'n bediening en raak betrokke.

BEDIENINGE

Omgeegroepe
Gebed en Meditasie
Versorgings - bediening

Toerustings -bediening

Senior Versorging
Dissipelskap

UITREIKE

Prisma
Weskoppies
Franse
Sending 
Ravah
Danville Kamp
Abraham Kriel Kinderhuis

AKSIES

Vreugdediens
Spyseniering
Senior Aksie Wyse Gryses
Hobby Klub
Belewenis
Musiek
Pitkos

BESTUUR

Leierskap
Vrywilligers
Fasiliteite

Administrasie & Tegnologie

Maak gerus kontak met ons. Telefonies of stuur vir ons 'n boodskap.

068 031 8844

bedien@eldofam.co.za

NG Eldoraigne Familiekerk, Henriweg 1045

Die menings wat in die kommentaar van artikels gehuldig word is dié van individue. Ook wanneer die leiers deelneem doen hulle dit in persoonlike hoedanigheid. Die leierskap in die gemeente neem kennis van die inhoud en indien daar amptelike besluite deur die gemeenteraad daaroor geneem word, word dit in die afkondiginge en aansteekborde by die kerk gekommunikeer. Sien ook die beleid oor die amptelike standpunt van die gemeente.  As hier kommentaar is wat na jou mening nie op die blad hoort nie, kliek hier en sê hoekom jy so dink. Vir verder navrae oor die blad is jy welkom om die gemeentekantoor te kontak. 
Kopiereg © 2015, Eldofam. Alle regte voorbehou. NG Eldoraigne Familiekerk is a NG Family Church situated in Centurion, South Africa.